วัน [วาเลนไทน์] มี ความหมาย อย่างไร What Is Valentine's Day?

Valentine day is coming up soon. To keep up to date; I am going to conjugate some sentences of Thai language that relate to words about Valentine day as below:

วัน วาเลนไทน์ มี ความหมาย อย่างไร
wan waa-layn-tai mee kwaam-măai yàang-rai
What is Valentine's Day?

วัน วาเลนไทน์ ตรง กับ วันที่ อะไร
wan waa-layn-tai throng kap wantêe a-rai
What date is Valentine's Day?

ตรง กับ วันเสาร์ ที่ 14
throng kap wansăo thi sìp-sèe
It's Saturday, February 14

เป็น วัน สำหรับ บอก รัก คนรัก
bpen wan săm-ràp bòk rak konrák
It's a day to say love to your beloved.

Well, don't forget to express your word; "ฉัน รัก คุณ[chan ruk khun] = I love you" to your beloved for the coming up Valentine' day.

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol: วันวาเลนไทน์มีความหมายอย่างไร

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
14 sìp sèe Quantifier fourteen
กับ kap with
คนรัก kon rák Noun lover ; darling ; sweetheart
ความหมาย kwaam măai Noun meaning ; sense ; importance ; significance
ตรง throng straight, true, direct
ที่ thi that, at, place, to, land
บอก bòk Verb [to] tell ; say ; describe
เป็น bpen is, am, are, was, were
มี mee has, have, there is, there are
รัก rak love
วัน wan Noun, day
วันที่ wan têe Conjunction the day that ; Noun date
วันเสาร์ wan săo Noun Saturday
วาเลนไทน์ waa-layn-tai Noun Valentine
สำหรับ săm-ràp Preposition for ; to ; on behalf of
อย่างไร yàang rai Adverb: any way ; whichever way
อะไร a-rai Indefinite Pronoun something ; anything ; whatever

See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment