How Much Does An iPhone 5 Cost? (Thai: ไอโฟน 5 ราคาเท่าไหร่ [iphone ha raka thao-hrai])

If you had a chance to go to Thailand and you went any shopping place. Here, supposing you want to ask for price of iPhone 5 in a "Cell Phone Shop" in Thailand.

In Thailand, in the general shops, prices can be negotiated, except the big stores and hyper mart such as The Central, The Mall, Siam Paragon, Robinson and modern convenience stores for example 7-Eleven 24 hours service shop, Fresh Marts, the 108 shops, the V-Shops, etc.

Use these dialogue sentences below as your guidance for price negotiation.

ไอโฟน 5 ราคาเท่าไหร่
iphone ha raka thao-hrai 
How much does an iPhone 5 price?

ไอโฟนนี้ราคาเท่าไหร่ ครับ/คะ
Source: Amazon.com
iPhone ni rakha thoa-rai khrap/kha
How much is this iPhone please?

ราคา 21,752 บาทค่ะ
rakha songhmuen hnuengphan jetroi hasipsong Baht.
It costs 21,752 Baht. [ 30/US$]

ขอลดเหลือ 20,000 บาทได้ไหมครับ
kho lot hluea songh-muen Baht dai hmai khrap
Can you discount it to 20,000 Baht, please?

อ๋อ ได้ค่ะ เราลดให้เป็นพิเศษค่ะ
oh dai kha rao lot hai pen piset kha
Oh sure, we do a special discount for you.

ขอโทษค่ะ เราลดให้ไม่ได้จริงๆค่ะ
khothot kha rao lot hai mai-dai chingching kha
We're sorry, we're afraid that we can't do any discount for this item.

เราลดให้ 750 บาทแล้วกันค่ะ
rao lot hai jet roi ha sip Baht laew kan kha
We can make it at 750 Baht discount.

ฉะนั้นเหลือราคา 21,000 บาทค่ะ/ครับ
chanan hluea rakha song-hmuen-hnong-phan Baht kha/khrup
So the net price is at 21,000 Baht.

* 31.07 Baht = 1 $US as at 29 June'2013

Are You Married? (Thai:คุณแต่งงานหรือยัง [khun tang-ngan hrueyang])

As you know that it's not polite to ask some question anyone we don't know much. But if it has to do so. In Thai language, please read the dialogue below and use it as your guidance for speaking with your Thai friends.
Source: Amazon.com

Are you single?
คุณโสดใช่่ไหมครับ/คะ
khun sot chai-hmai khrup/kha

Yes, I am single.
ใช่ ฉันโสด
chai chan sot

No, I'm not single.
ไม่ ฉันไม่โสด
mai chan mai sot

///

Are you married?
คุณแต่งงานหรือยัง
khun tang-ngan hrueyang

Yes, I am married.
ใช่ ฉันแต่งงานแล้ว
chai, chan tangngan laeo

No, I'm not married.
ไม่ ฉันยังไม่ได้แต่งงาน
mai, chan yang mai dai tangngan.

///

Do you stay alone?
คุณอยู่คนเดียวหรือ
khun hyu khon diao hrue

No, I don't.
ไม่ ฉันไม่ได้อยู่คนเดียว
mai chan mai dai hyu khon diao

Oh, yes I stay alone.
อ๋อ, ฉันอยู่คนเดียว
Oh, chan ayu khon diao

คำศัพท์[khamsap] Vocabulary
คุณ khun = you
ฉัน chan = I
ครับ khrap ; It's no meaning. It's used for man to say at the end of sentence[s] denote for more polite.
ค่ะ kha ; Be used as same as ครับ. But it's for woman say.
แต่งงาน tangngan = marry
โสด sot = single

I Am Sorry.(Thai: ฉันขอโทษ[chan khothot kha]) |Learn Thai Free Online"I Am Sorry" What to say in Thai?


To speak "SORRY" in Thai about some of your fault, offensive behavior and making excuse when you are going to request for helping such as asking for direction, to get a thing for you etc.


The sentence to use: 

ฉัน ขอโทษ ค่ะ
chan khothot kha
I am sorry./Excuse me.

ผม ขอโทษ ครับ
phome khothot khrup
I am sorry./Excuse me.

Sentence for reply:

ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ
mai pen rai kha/khup
Never mind./It's alright.

ครับ[khrup]: is the Thai ending particle for MAN using it for making a sentence sound more polite and show respect to the one you talk to.

ค่ะ[kha]: on the other way, if you are a woman, you should say the Thai word "ค่ะ"[kha] at the end of sentences.

Just remember the Thai particles below
  • Khrap(ครับ) is for male
  • Kha(ค่ะ) is for female
For example:

If you are female, you will say the sentences above with the particles like this,

ฉัน ขอโทษ ค่ะ
chan khothot khrup/kha
I am sorry./Excuse me.

On the other way, if you were the one to answer, you just say; 

ไม่เป็นไรค่ะ
mai pen rai kha
Never mind./It's alright.
Now, it's time for male.

If you are male, you will say pretty similar to the sentences for female, but there are only the two words that is not the same. Let's check from it.

ผม ขอโทษ ครับ
Phrom khothot khrup
I am sorry./Excuse me.


And you will also say like this in terms you are answering to the question.

ไม่เป็นไรครับ
mai pen rai khrap
Never mind./It's alright.

Topics
Details
Sentence: ประโยค[prayok] ฉันขอโทษ ครับ/ค่ะ
Pronunciation: การออกเสียง[kan-ok-siang] chan khothot khrup/kha
Translation: คำแปล[khamplae] I am sorry.
Vocabulary: ศัพท์[sap] ฉัน[chan]=I,
ขอโทษ[khothot]=sorry

Posted by:

Michael Leng, bloggerSee more sentences:

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
ฉัน chan I
ขอโทษ khŏr tôht sorry, apologize
ครับ khrup Thai particle putting at the end of sentence for men use indicating more polite
ค่ะ khâa Thai particle for women use indicating more polite(affirmative sentence)
ไม่เป็นไร mâi bpen rai [to] be ok ; be all right ; be nothing
ครับ khrup Thai particle putting at the end of sentence for men use indicating more polite
คะ khá Thai particle for women use indicating more polite(question sentence)

What Would You Like To Drink? Learn Thai How To Order a Drink.

As you may know that Thai food is very taste, spicy and good for your health. Particularly, Masaman curry is the first top as no. 1 for Tourist around the world voting that it's organised the survey by CNNGO.com on their list of the "World's 50 Most Delicious Foods"

So, suppose you were in Thai restaurants, if you would rather speak Thai to waiters/waitress to get some drinks.

Let's see dialogue below as for your reference to practise speaking Thai with them there.

What would you like to drink?
ดื่ม อะไร ดี ครับ
duem a-rai di khrap
A : Good evening,
สวัสดี ครับ
sawasdi khrap
 Matsaman Curry | Amazon.com
Matsaman Curry | Amazon.com

B : Good evening,
สวัสดี ครับ
sawasdi khrap

A : May I have a seat please ?
ผม ขอ ที่ นั่ง หน่อย ครับ
phom kho thi nang hnoi khrap

B : Yes, please. How many person sirs ?
ได้ ครับ มา กี่ ท่าน ครับ
dai khrap ma ki than khrap

A : 3 please.
สาม ครับ
sam khrap

B : Please follow me. This table would be okay ?
เชิญ ตาม ผม มา ครับ โต๊ะ นี้ ได้ ไหม ครับ
choen tam phom ma khrap to ni dai hmai khrap

A : Okay, thanks.
ได้ ขอบคุณ
dai khopkhun

B : Well, what would you like to drink ?
คุณ จะ ดื่ม อะไร ดี ครับ
khun cha duem a-rai di khrap

A : What kind of beer do you have ?
คุณ มี เบียร์ อะไร บ้าง
khun mi beer a-rai bang

B : We have Chang, Singh, Archa, Leo and Heineken, sir ?
เรา มี เบียร์ ช้าง สิงห์ อาชา ลีโอ และ ไฮเนเกน
rao mi beer chang singh archa leo lae heineken

A : We take two bottle of Chang beer and one for Singh beer.
ขอ เบียร์ ช้าง สอง ขวด และ สิงห์ หนึ่ง ขวด
kho beer chang song khuat lae singh hnueng khuat

B : Just moment. Here you are.
กรุณา รอ สักครู่ ครับ นี่ ครับ เบียร์
karuna ro sakkhru khrap ni khrap beer

A : Thanks.
ขอบคุณ
khopkhun


Vocabulary: คำศัพท์[khamsap]

ดื่ม duem = to drink

อะไร a-rai = what

ดี di = good

ครับ khrap = the Thai language particle to indicate deference and respect to the addressee.

สวัสดี sawasdi = hello

ผม phome = I

ขอ kho = may I

ที่นั่ง thinang = seat

ได้ dai = yes,

มากี่ท่าน makithan = for how many person

สาม sam = three [ 3 ]

เชิญตามผมมา choen tam phom ma = please follow me

โต๊ะ to = table

นี้ ni = this

โต๊ะนี้ to ni = This table

ขอบคุณ khopkhun = Thank you

คุณ khun = you

จะ cha = will

อะไร a-rai = what

มี mi = have/has

เบียร์ beer = beer

บ้าง bang = some

เรา rao = we

เบียร์ช้าง beer chang = Chang beer

เบียร์สิงห์ beer singha = Singha beer

เบียร์อาชา beer archa = Archa beer

เบียร์ลีโอ beer leo = Leo beer

เบียร์ไฮเนเกน beer heineken = Heineken bee

สอง song = two [ 2 ]

ขวด khuat = bottle

หนึ่ง hnueng = one [ 1 ]

กรุณารอสักครู่ karuna ro sakkhru = Just a moment please.

I hope you enjoy your time with my blog!

See more sentences:
You might like my another blogs:

Please Check Your Billing and Any Incorrect Transaction. [LTFO] Learn Thai Free Online

Do you yourself hold any credit card? If yes, when the payment due date have been met each month. The billing statement will be delivered to your home.

Once you open to see the outstanding balance that you have spend during the past period. In the statement of credit card which you received is showing about financial information.

So, I am going to tell you what they are in Thai language as below.

1. ใบแจ้งยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต
Image source: Amzon.com
Bai jaeng yot kan chai jai batcredit
Statement of credit card.

2. ประเภทบัตร
Pra-phet-bat
Type of card

3. หมายเลขบัตร
Hmai lek bat
Accout number

4. วันที่สรุปยอดบัญชี
Wanthi sarup yotbanchi
Billing date

5. ยอดเงินที่เรียกเก็บ
Yot-ngoen thi riak kep
New balance

6. วงเงินบัตรเครดิต
Wong ngoen batcredit
Credit limit

7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Pha si mu-la-kha-phoem
Total VAT. AMT.

8. กำหนดชำระเงินในวันที่
Kam hnot cham ra ngoen nai wan-thi
Payment due date

9. ยอดเงินชำระขั้นต่ำ
Yot ngoen cham-ra khan tam
MIN. FEE AMT.

10. ค่าธรรมเนียม
Khathamniam
Total FEE AMT.

11. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
Khathamniam ruamphasi mulakhaphoem
Total FEE INCL.VAT.

12. วันที่บันทึก
Wan thi ban thok
Posting date

13. วันที่ทำรายการ
Wan thi tham rai kan
Transaction date

14. รายการ
Rai kan
Description

15. จำนวนเงิน
Cham nuan ngoen
Amount

And at the end of the paper, there is the last sentence said;

กรุณาตรวจสอบรายการเรียกเก็บ
Karuna trot-sop raikan riakkep
Please check your billing statement.

หากมีข้อสงสัยใดๆ
Hak mi kho song-sai dai dai
Any incorrect transaction.

โปรดติดต่อกลับภายใน 7 วัน
Phot tit-to klap phai-nai 7 wan
Please call back within 7 days.
     
Vocabulary: คำศัพท์[khamsap]

ใบแจ้งยอด = Bai jaeng yot = Statement
บัตรเครดิต = Batcredit = Credit card.
ประเภทบัตร = Pra-phet-bat = Type of card
หมายเลขบัตร = Hmai lek bat = Accout number
วันที่ = Wanthi = Date
ยอดเงินที่เรียกเก็บ = Yot-ngoen thi riak kep = Net AMT. balance
ค่าธรรมเนียม = Khathamniam = Fee
ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Phasi mulakhaphoem = Value added tax
รายการ = Rai kan = Description
จำนวนเงิน = Cham nuan ngoen = Amount
กรุณา = Karuna = Please
ตรวจสอบ = Trot-sop = Check
รายการเรียกเก็บ = Raikan riakkep = Billing statement
โปรดติดต่อกลับ = Phot tit-to klap = Please call back
ภายใน 7 วัน = Phai-nai 7 wan = Within 7 days.

See more sentences:
You might like my another blogs:

How Old Are You?(Thai: คุณอายุเท่าไหร่[khun a-yu thao-hrai]) | LTFO

In Thai language, you can use several questions sentences about age as below;

How Old Are You?
Example of Question Sentences.
ตัวอย่างประโยคคำถาม
(tua hyang prayok khamtham) :
คุณ อายุ เท่าไหร่ ครับ/ค่ะ
khun aa-yu thaohrai khrap/kha
How old are you?
เพื่อน คุณ อายุ เท่าไหร่
phuan khun aa-yu thaorai
How old is your friend?

น้องสาว คุณ อายุ เท่าไหร่
nongsao khun aa-yu  thaorai
How old is your younger sister?
พี่สาวคุณอายุเท่าไหร่
pisao khun aa-yu  thaorai
How old is your older sister?
Example of Awnser Sentences. 
ตัวอย่างประโยคคำตอบ
(tua hyang prayok khamthop) : 
ฉัน อายุ 30 ปี
chan aa-yu 30[samsip] pi
I'm 30 years old.
เพื่อน ฉัน อายุ 27 ปี
phuan chan aa-yu yi-sip-chet pi
My friend is 27 years old.
น้องสาว ฉัน อายุ 25 ปี
nongsao chan aa-yu yi-sip-ha pi
My younger sister is 25 years old.
พี่สาว ฉัน อายุ 43 ปี
pisao chan aa-yu 43 pi
My elder sister is 43 years old.

Additional:

"Kha/ค่ะ" is the polite end particle word for female to use. Just add it at the end of each sentence. This is to refer the one who is saying, polite to her interlocutor. If you were male, using Khrup/ครับ as an end particle for the sentences.

Posted by:

Michael Leng, bloggerคำศัพท์ (khamsap) : Vocabulary.

คุณ khun = you
เท่าไหร่ thao-hrai = how many or how much
ฉัน chan = I
เพื่อน phuan = friend
น้องสาว = younger sister
พี่สาว pisao = elder sister
อายุ aa-yu = age
30 samsip = 30 ( sam=3,sip=10 ; so samsip is 30 )
ปี pi = year

See more sentences: