ใช่ หนังสือเล่มนี้ราคาถูก Yes, This Book Is Cheap.

Learn Thai language how to say the word about things are cheap.


The pattern of the sentence as it is;

Pattern: Subject + classifier + demonstrative adjective + ราคา(price) + ถูก(cheap)

Pronounce: Subject + classifier + demonstrative adjective + raa-kaa + thuk

หนังสือ เล่ม นี้ ราคา ถูก
năng-sĕu lêm née raa-kaa thuk
This book is cheap.

บ้าน หลัง นี้ ราคา ถูก
bâan lăng née raa-kaa thuk
This house is cheap.

รถ คัน นี้ ราคา ถูก
rót kan née raa-kaa thuk
This car is cheap.

See more sentence: รถคันนี้ราคาไม่ถูก This Car Is Not Cheap.

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol: หนังสือเล่มนี้ราคาถูก

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
คัน kan Noun, Classifier (คัน is the classifier for cars and other vehicles except planes or boats. It's also the classifier for forks and spoons.)
นี้ née Demonstrative Adjective, this
บ้าน bâan Noun. home ; house
รถ rót Noun, of Pali/Sanskrit origin car ; vehicle
ราคาถูก raa-kaa tòok Noun cheap price ; low price
เล่ม lêm Noun, Classifier (เล่ม is the classifier for books, knives and candles.)
หนังสือ năng-sĕu Noun book ; letter
หลัง lăng Noun, Classifier (หลัง is the classifier for a house.)

See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment