ของขวัญ ปีใหม่ ที่ คุณ มองหา คือ อะไร What Kind Of New Year Gift Are You Looking For?

New Year is coming now. Do you plan to give someone gift? Let learn Thai about sentences talking about how to say for looking some New Year gift. See how to conjugate words of sentences too.

Question sentence:


ของขวัญ ปีใหม่ ที่ คุณ มองหา คือ อะไร
kŏng kwăn bpee mài thi khun mong hăa khue a-rai
What kind of new year gift are you looking for?

Answer sentence:

ฉัน กำลัง มองหา หนังสือ ดีๆ สัก เล่ม
chan gam-lang mong hăa năng-sĕu dee dee sàk lêm
I am looking a good book.

ของขวัญ ปีใหม่ ที่ ฉัน กำลัง มองหา คือ พจนานุกรม อิเล็กทรอนิกส์
kŏng kwăn bpee mài thi chan gam-lang mong hăa khue pót-jà-naa-nú-grom i-lék-tror-nìk
The New Year present that I'm looking for is an electronics dictionary.

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol: ของขวัญปีใหม่ที่คุณมองหาคืออะไร

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
ของขวัญ kŏng kwăn Noun gift ; present
คือ khue is, am, are, was, were
คุณ khun you
ฉัน chan Pronoun I, me: Commonly used by females (Occasionally, monks and men might use it too).
ดีๆ dee dee Stative Verb, Adjective [to be] good ; nice ; happy
ที่ thi that, at, place, to, land
ปีใหม่ bpee mài Noun new year
มองหา mong hăa Verb [to] look for ; search for
เล่ม lêm Noun, Classifier (เล่ม is the classifier for books, knives and candles.)
สัก sàk Quantifier just ; about ; around (often implying "as little as...")
หนังสือ năng-sĕu Noun book ; letter
อะไร a-rai Indefinite Pronoun something ; anything ; whatever

See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment