รถ คัน นี้ ราคา ไม่ ถูก This Car Is Not Cheap. - Learn Thai Free Online

Learn Thai the sentences about price (Not cheap) as following.

The sentence form is as:

...Subject...+...Classifier  + นี้(this) + ราคา(price) + ไม่(not, no) + ถูก(cheap, correct)

หนังสือ เล่ม นี้ ราคา ไม่ ถูก
năng-sĕu lêm née raa-kaa mai thuk
This book is not cheap.

บ้าน หลัง นี้ ราคา ไม่ ถูก
bâan lăng née raa-kaa mai thuk
This house is not cheap.

รถ คัน นี้ ราคา ไม่ ถูก
rót kan née raa-kaa mai thuk
This car is not cheap.

See more sentence: บ้าน หลัง นี้ ราคา แพง ไหม Is This House Expensive?

To listen the pronounce click this link and then follow by click on the speaker symbol: ใช่ หนังสือเล่มนี้ราคาถูก Yes, This Book Is Cheap.

คำศัพท์(khamsap) | Vocabulary
ออกเสียง(ok-seang) | Pronunciation
แปล(plae) | Translate
คัน kan Noun, Classifier (คัน is the classifier for cars and other vehicles except planes or boats. It's also the classifier for forks and spoons.)
ถูก thuk cheap
นี้ née Demonstrative Adjective, this
บ้าน bâan Noun. home ; house
ไม่ mai no, not
รถ rót Noun, of Pali/Sanskrit origin car ; vehicle
ราคา raa-kaa Noun price ; cost ; value
เล่ม lêm Noun, Classifier (เล่ม is the classifier for books, knives and candles.)
หนังสือ năng-sĕu Noun book ; letter
หลัง lăng Noun, Classifier (หลัง is the classifier for a house.)
See more sentences:
You might like my another blogs:

No comments:

Post a Comment